Vol 99 Nr 3 (2022): Till minne av Björn Smedby - En pionjär inom svensk hälso- och sjukvårdsforskning
Till minne av Björn Smedby - En pionjär inom svensk hälso- och sjukvårdsforskning

Björn Smedby var en föregångare inom svensk hälso- och sjukvårdsforskning och den förste innehavaren i Sverige av en professur i ämnet vid Uppsala universitet. Hans forskning kom till stor del att fokusera på utvecklingen av metoder och modeller för att kunna beskriva och jämföra olika hälso- och sjukvårdssystem, exempelvis avseende produktivitet och effektivitet. Björn Smedby ledde Centrum för forskning om primärvård och socialtjänst vid Uppsala universitet och han var under lång tid chef för Nordiskt WHO-center för klassifikation av sjukdomar. Utöver detta kom han också i sin roll som huvudsekreterare i Socialvetenskapliga forskningsrådet att påverka den svenska forskningspolitiken. Målet med detta temanummer är att belysa några av de frågor och områden som Björn Smedby var engagerad i under sin tid som forskare och expertrådgivare. Inledningsvis ges en översikt av hälso- och sjukvårdsforskningens framväxt i Sverige från 1970-talet och framåt. Vidare belyser några av artiklarna Björns roll i etableringen av det Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR), utvecklingen av det nordiska och internationella samarbetet kring klassifikationer och jämförelser av statistik samt samordningen av nationella DRG-system inom Norden. Slutligen presenteras några bidrag som berör exempel på aktuella frågor inom forskningsområdet, så som väntetider och omställningar i vården.