Riktlinjer

Riktlinjer för författare

Manus som kan publiceras i Socialmedicinsk tidskrift: originalartiklar, recensioner av nyutkomna böcker och rapporter, debattartiklar kring aktuella ämnen samt avhandlingspresentationer. Vidare publiceras även temaartiklar inom förutbestämda teman, men för att publicera under ett sådant tema måste författarens manus ha godkänts av den berörda temaredaktören.

Språk
SMT accepterar manus skrivna på svenska, norska och danska, finns en engelsk version av artikeln kan denna publiceras på hemsidan.

Publiceringsavgift
Att publicera sig i Socialmedicinsk tidskrift är gratis tack vare att tidskriften kostnader täcks av prenumerationsinkomster samt tryckstöd från olika institutioner och organisationer.

Redogörelse av eventuell intressekonflikt
Författare är ansvariga för att redogöra för eventuella intressekonflikter som möjligtvis kan ha påverkat tolkningen av resultaten, t.ex. ekonomisk stöd till studien från organisationer som har intresse i ämnet.

Tillstånd för användning av bilder och figurer
Om bilder eller figurer används i ett manus är författarna till manuset ansvariga för att inhämta eventuella tillstånd från upphovsrättsinnehavare. Ange i manuset samt i "kommentarer till redaktören" om tillstånd inhämtats.

Temaartiklar

Omfattning
Lämpligt omfång av manus inklusive tabeller och figurer är ca 5-8 sidor, vilket innebär cirka 3000 ord + tabeller. Generellt gäller att ju kortare (och välstrukturerad) en text är desto fler är det som läser den.

Titelsida
På titelsidan bör följande framgå: manusets fullständiga titel, författarbeskrivning, abstract på manusets huvudspråk och på engelska samt svenska nyckelord.

Titel: Titeln bör vara informativ och kortfattad samtidigt som den väcker ett intresse hos läsaren. Tänk på att rubriken ska locka till läsning, inte nödvändigtvis ge en heltäckande bild av artikels innehåll.

Författarbeskrivning: Författaren/na presenteras med uppgift om fullständigt namn, titel, namn och ort på nuvarande arbetsplats samt e-post. Om manuset har flera författare, indikera gärna vilken författare som är korresponderande författare för manuset.

Abstract: Abstract ska förekomma både på svenska och på engelska. Omfattningen är max 130 ord per sammanfattning. Tänk på att det tydligt i abstractet bör framgå fokus i artikeln då sökningar på artikeln via SMTs hemsida främst kommer utgå från titel och abstract.

Nyckelord (Key words): Efter abstractet bör ca 5 svenska nyckelord delges för att öka artikelns träffmöjlighet via Internetbaserade sökmotorer. Undvik att använda samma ord som ingår i titeln.

Avsnittsrubriker och underrubriker
Skall helst vara mycket korta, 1-6 ord. Genom att använda avsnitts- och underrubriker i artikeln blir den mer läsvänlig och ger läsaren en bättre överblick av centrala aspekter i artikeln. Använd dock max tre nivåer av rubriker samt var konsekvent och tydlig med de olika rubriknivåerna.

Kursiveringar
I löpande text bör kursiveringar förekomma så sparsamt som möjligt.

Citat
Vänligen använd citatmarkeringar ” för att markera citat.

Tabeller och figurer
Ett vanligt problem är att tabeller och figurer är för stora och att texten i dem blir så liten att den blir oläslig när vi anpassar dem till sidans mått. Försök därför om möjligt att använda SMTs mått, en sida har yttermåtten 165 x 242 mm och textens bredd är 115 mm. Bilden måste ha hög upplösning och bör ha 300 dpi. Numrera tabeller och figurer samt ge dem tabellhuvuden respektive figurtext (rubriker). Hänvisa till tabellerna och figurerna inne i texten. I den tryckta versionen är tabeller och figurer i svart/vitt så försök att anpassa dessa till det. På hemsidan visas figurer och tabeller i färg.

Referenser
Valfritt referenssystem får användas så länge det används på ett korrekt och konsekvent sätt genom hela manuset. Använd dock en allmänt accepterad mall (som Vancouver, Harvard eller Svensk Standard) för angivelse av referenser i texten och i referenslistan. 

Avhandlingspresentationer

Omfattning
Lämpligt omfång av recension är cirka 300 ord.

Huvudrubrik
Ange avhandlingens titel, utgivningsort, universitet/högskola och årtal. Författaren ska presenteras med uppgift om fullständigt namn, titel, namn och ort på nuvarande arbetsplats samt e-post.

Innehåll
Presentationen bör vara en kort sammanfattning av avhandlingen, exempelvis en svensk översättning av avhandlingens abstract. Avsluta presentationen med en angivelse till en länk där avhandlingen kan hittas i sin helhet. I löpande text bör kursiveringar förekomma så sparsamt som möjligt.

Recensioner

Omfattning
Lämpligt omfång av recension är 1-2 sidor, vilket innebär cirka 700 – 1 500 ord. Generellt gäller att ju kortare (och välstrukturerad) en text är desto fler är det som läser den.

Titel
Titeln bör vara informativ och kortfattad samtidigt som den väcker ett intresse hos läsaren. Tänk på att rubriken ska locka till läsning, inte nödvändigtvis ge en heltäckande bild av artikels innehåll.

Författarbeskrivning: Författaren/na presenteras med uppgift om fullständigt namn, titel, namn och ort på nuvarande arbetsplats samt e-post. Om manuset har flera författare, indikera gärna vilken författare som är korresponderande författare för manuset

Utgivare och publiceringsdatum: För recensioner bör fullständig titel, verkets författare, eventuell upplaga, utvigningsort, förlag samt publiceringsår anges.

Innehåll
Recensionen bör innehålla en kort sammanfattning av boken och diskussion av bokens innehåll. Vidare bör det finnas en beskrivning av problematiken som lyfts fram, vilken gärna kan kopplas till pågående forskning/arbete/utredningar. Avsluta recensionstexten med en samlad bedömning av boken och vilka läsare ni skulle rekommendera boken till. Sist i recensionen ska författaren presenteras med uppgift om verksamhet, adress och e-post för den läsare som vill kontakta författaren.

Generellt bör texten vara luftig med flera stycken och korta meningar. I löpande text bör kursiveringar förekomma så sparsamt som möjligt.

Referenser
Om referenser förekommer i recensionen bör en allmänt accepterad mall (som Vancouver, Harvard eller Svensk Standard) för angivelse av referenser i texten och i referenslistan användas.(se kommentarer ovan)

Debattartiklar

Omfattning
Lämpligt omfång av manus inklusive tabeller och figurer är ca 3-6 sidor, vilket innebär cirka 1000 - 2000 ord. Generellt gäller att ju kortare (och välstrukturerad) en text är desto fler är det som läser den.

Titel
Titeln bör vara informativ och kortfattad samtidigt som den väcker ett intresse hos läsaren. Tänk på att rubriken ska locka till läsning, inte nödvändigtvis ge en heltäckande bild av artikels innehåll.

Författarbeskrivning
Författaren/na presenteras med uppgift om fullständigt namn, titel, namn och ortpå nuvarande arbetsplats samt e-post. Om manuset har flera författare, indikera gärna vilken författare som är korresponderande författare för manuset

Avsnittsrubriker och underrubriker
Skall helst vara mycket korta, 1-6 ord. Genom att använda avsnitts- och underrubriker i artikeln blir den mer läsvänlig och ger läsaren en bättre överblick av centrala aspekter i artikeln. Använd dock max tre nivåer av rubriker samt var konsekvent och tydlig med de olika rubriknivåerna.

Kursiveringar
I löpande text bör kursiveringar förekomma så sparsamt som möjligt.

Citat
Vänligen använd citatmarkeringar ” för att markera citat.

Tabeller och figurer
Ett vanligt problem är att tabeller och figurer är för stora och att texten i dem blir så liten att den blir oläslig när vi anpassar dem till sidans mått. Försök därför om möjligt att använda SMTs mått, en sida har yttermåtten 165 x 242 mm och textens bredd är 115 mm. Numrera tabeller och figurer samt ge dem tabellhuvuden respektive figurtext (rubriker). Hänvisa till tabellerna och figurerna inne i texten.

Referenser
Valfritt referenssystem får användas så länge det används på ett korrekt och konsekvent sätt genom hela manuset. Använd dock en allmänt accepterad mall (som Vancouver, Harvard eller Svensk Standard) för angivelse av referenser i texten och i referenslistan. (lägg in länk)

Riktlinjer för temaredaktörer

Ett "standardnummer" av Socialmedicinsk tidskrift innehåller 100-150 sidor, då räknas inte omslag och baksida. Numret består av en större temadel där olika författare berör numrets tema på olika sätt. För temadelen ansvarar en eller flera temaredaktörer, vilka dock samråder med smt:s redaktör. Hantering av temaartiklar sköts i första hand av temaredaktörerna som först då artiklarna är godkända och redo för sättning skickar materialet till redaktionen för vidare hantering. Antalet temaartiklar brukar vara ca åtta stycken, men detta varierar. Temanumret inleds med en ledare på ca 1000-1500 ord, ungefär två sidor.

Utöver temadelen innefattar ett "standardnummer" även fristående artiklar under ”forskning och teori”, recensioner av nyutgivna böcker, avhandlingspresentationer samt debattartiklar om det är aktuellt. Fristående artiklar, avhandlingspresentationer och recensioner läggs in i mån av utrymme av redaktionen, som också ansvarar hantering av dessa delar. Har du önskemål kring recensioner eller avhandlingspresentationer som du anser bör ingå i ditt temanummer kan vi diskutera detta. Eventuellt debattavsnitt diskuteras med chefredaktör Bo Haglund.

Det riktmärke vi ger till artikelförfattare är 3 000 ord exkl. referenser, då det är svårt att säga antal sidor per artikel. Vissa artiklar har en eller flera figurer och tabeller eller en utförlig referenslista, vilket påverkar sidantalet. .  

Har du frågor kan du kontakta redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se