Bidrag
Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Detta manus har inte publicerats tidigare och är inte under övervägande av någon annan tidskrift (kan vid behov kommenteras i ”comments to the editor”). Manuset bryter inte mot någon existerande copyright. Det innehåller heller inga obscena, oanständiga, osmakliga eller förolämpande inslag.
  • Manusfilen är i Microsoft Word, RTF, or WordPerfect format.
  • När det är möjligt anges URL till referenser i referenslistan. URL-adresserna är fullständiga och länkar till avsedd hemsida.
  • Figurer, tabeller med mera är inkluderade i filen. Författarna till manuset har inhämtat tillstånd för att använda eventuella bilder eller figurer från eventuell upphovsrättsinnehavare. Det finns hänvisningar i texten till samtliga tabeller och figurer samt det är tydligt markerat i dokumentet var respektive tabell/figur ska infogas. För bättre tryckkvalitet kan högupplösta bilder laddas upp som separata bilagor men då krävs tydlig hänvisning i manus.
  • Texten uppfyller de stilistiska och bibliografiska kraven som finns angivna i författarriktlinjerna. Texten har en rak vänster marginal. Texten har inte radbrutits med bindestreck utan bindestreck har endast använts då språket kräver detta. För styckesindelning i texten har en blank rad använts.

Tema: Den medicinska matrevolutionen

Temaredaktörer: Bo Haglund och Therese Gillberg

Forskning och teori

Under denna sektion publiceras fristående originalartiklar som sakkunniggranskats.

Till denna sektion kan alla författare som vill publicera sig i smt insända manuskript.

Krönika

Här publiceras endast krönikor.

Övrigt

Inom denna sektion publiceras enbart annonser, information, minnesord m.m.

Tema: Vård och stöd i vård

Observera att endast inbjudna författare kan skicka in manus till detta tema!

Tema: Socialmedicin för säkerhets skull

Temaredaktör: Bjarne Jansson

Observera att endast inbjudna författare kan skicka in manus till detta tema/sektion.

Tema: Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete

Temaredaktör: Elsy Söderberg 

Observera att endast inbjudna författare kan skicka in manus till detta tema!

Tema: Medicinhistoria i social belysning

Temaredaktör: Peter M Nilsson och Nils Hansson

Tema: Psykiatrin i samhällets förändringsvindar

Temaredaktör: Maria Sundvall

Engelska artiklar

Inom denna sektion publiceras endast engelska artiklar som har publicerats på svenska i SMT.

Tema: Hälsa och integration för invandrare till Sverige

Temaredaktör: Ragnar Westerling

Tema: Trafiksäkerhet

Tema: Socialt kapital och hälsa

Observera att endast inbjudna författare kan skicka in sitt manus till detta tema!

Tema: Natur och hälsa

Observera att endast inbjudna författare kan skicka in sitt manus till detta tema!

Tema: Socialstyrelsens riktlinjer hälsofrämjande insatser

Temaredaktör:

Tema: ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede

Temaredaktör: Bo Haglund

Observera att endast inbjudna författare kan skicka in sitt manus till detta tema.

Tema: Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism

Temaredaktör: Walter Osika

Observera att endast inbjudna författare kan skicka in sitt manus till detta tema.

 

Tema: Kommentarer runt missbruksutredningen

Temaredaktör: Sven Adreasson

Tema: Innovationsforskning - en kritisk granskning

Temaredaktörer: Bjarne Jansson och Roland Andersson

Tema: Utvärdering om alkoholförebyggande insatser

Temaredaktör: Håkan Leifman

Tema: Genus och alkohol

Temaredaktör: Fredrik Spak och Kristina Berglund

Tema: Innovationsforskning - en kritisk granskning

Temaredaktör: Ylva Ginsberg

Tema: Ledarskap och hälsa

Temaredaktör: Töres Theorell och Andrea Eriksson

Tema: Barnens offentliga utemiljöer och hälsa

Temaredaktör: Cecilia Boldeman

Tema: ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser

Temaredaktör: Ylva Ginsberg och Bo Haglund

Tema: Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle

Temaredaktör: Sven Bremberg

Tema: Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete

Temaredaktör: Charli Eriksson och Bo Haglund

Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Temaredaktör: Margareta Kristenson

Tema: Internationell Hälsa ett temanummer från IHCAR

Temaredaktör: Grethe Fochsen och Vinod K Diwan

Tema: Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare

Temaredaktör: Solvig Ekblad

Tema: Hälsofrämjande interventioner del 2

Temaredaktör: Kerstin Ekberg och Gunnela Westlander

Tema: Fosterbarn

Temaredaktör: Bodil Långberg och Eva Windelhed

Tema: Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård

Temaredaktör: Bo Burström

Tema: Konjunkturrapporter från välfärdssverige

Temaredaktör: Socialstyrelsen

Tema: SMT 80 år

Jubileumsnummer

Tema: vårdvetenskap

Temaredaktör: Lillemor Hallberg

Tema: Tobaksprevention i Norden Extra tema: Stora och små sjukhus

Temaredaktör: Göran Löfroth och Stefan Håkansson

Tema: Hälsa, vård och helande - antropologiska perspektiv

Temaredaktör: Carola Skott och Johan Wedel

Tema: Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård

Temaredaktör: Per Tillgren

Observera att endast inbjudna författare kan skicka in sitt manus till detta tema!

Tema: Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik

Temaredaktör: Maria Sundvall och Sofie Bäärnhielm

Tema: Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri

Temaredaktörer Hans Swärd och Bo Haglund

Tema: Etik och politik i epidemibekämpning

Temaredaktör Motzi Eklöf

Tema: Missbruk 2015

Temaredaktörer Jan Halldin och Gunnar Ågren

Tema: Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar

Temaredaktör Solvig Ekblad

Tema: Arbete för jämlikhet i hälsa

Temaredaktörer: Göran Henriksson, Anna Balkfors, Bo J A Haglund

Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora

Temaredaktör: Kristofer Hansson och Katarina Bernhardsson

Tema: Medan livet går förbi – ett temanummer om ME/CFS

Temaredaktör: Kerstin Heiling och Lisa Forstenius

Tema: Integrativ medicin

Temaredaktörer: Torkel Falkenberg och David Finer

Tema: Hans Rosling

Temaredaktör: Bo JA Haglund

Tema: Folkhälsa och civilsamhälle

Temaradaktör: Magnus Karlsson

Tema: Social hållbarhet

Temaredaktör: Walter Oisaka

Tema: Kommissionen för jämlik hälsa - hur går vi vidare?

Temaredaktörer: Göran Henriksson, Bo JA Haglund

Tema: Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession

Temaredaktör: Susanne Ekblad

Tema: Forskning och teori nr 6 2019

Temaredaktör: Bo Haglund

Tema: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Temaredaktörer: Andrea Eriksson, Lotta Delve

Tema: Maskulinitet i förändring

Temaredaktör:Tobias K. Axelsson

Tema: Nordic Health Promotion Research

Temaredaktör: Anne Liveng

Tema: Psykisk hälsa hos unga

Temaredaktör: Charli Eriksson

Tema: Samverkan

Temaredaktör: Evelina Hilmersson

Tema: Global hälsa

Temaredaktör: Andreas Vilhelmsson

Tema: Utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Temaredaktörer: Bjarne Jansson och Emegwa Okenwa Leah

Tema: Hälsa i Sápmi

Temaredaktör: Per Axelsson, Christina Storm Mienna

Tema: Hälso- och sjukvårdskuratorer i den moderna sjukvården

Temaredaktör: Kristoffer Hansson

Tema: Covid 19 och sociala ojämlikheter

Temaredaktörer: Jonas Stier, Professor i socialt arbete & Charlotta Hellström-Olsson, Lektor folkhälsovetenskap, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.

Tema: Musikterapi i vård och omsorg

Temaredaktör: Lena Uggla,  Bo J A Haglund

Tema: Fattigdom i välfärdsstaten

Temaredaktör: Magnus Karlsson

Tema: Existensiell hälsa

Temaredaktörer: Cecilie Melder, Charli Eriksson, Catrin Kostenius och Bo J A Haglund

Integritetspolicy

Besökare på hemsidan
Precis som andra hemsidesoperatörer inhämtar Socialmedicinsk tidskrift (SMT) viss information om användare som inte kan kopplas till en specifik individ i likhet med den information som vanligtvis finns tillgänglig via webbläsare och servrar; det vill säga information om webbläsartyp, språkpreferenser, hänvisning från sajt samt datum och tid för när funktioner används av varje användare. Syftet med att samla in denna typ av data är att bättre förstå hur besökarna använder denna hemsida. Då och då kan SMT komma att publicera översiktliga resultat utifrån insamlad data genom att till exempel publicera en rapport över användar- och besökstrenderna för hemsidan.

Socialmedicinsk tidskrift inhämtar även viss information som möjligtvis kan kopplas till en viss användare, i form av Internet Protokoll (IP) adresser. Denna information använder smt dock inte för att identifiera besökarna och utlämnas inte till obehöriga, utan all information hanteras på samma sätt som smt använder och utlämnar personuppgifter eller personlig information vilket redovisas nedan.

Inhämtande av personuppgifter och personlig information
Vissa besökare på Socialmedicinsk tidskrifts hemsida interagerar med smt på ett sätt som kräver att SMT inhämtar personuppgifter eller personlig information om användaren. Omfattningen och typen av information som smt inhämtar beror på det sätt som användaren interagerar med smt, till exempel ber smt de besökare som vill ha en e-alert att uppge vissa uppgifter. I varje enskilt fall så inhämtar smt information endast i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med smt. SMT avslöjar inga personuppgifter eller personlig information förutom på det sätt som beskrivs nedan. Besökare kan alltid vägra att delge personuppgifter eller personlig information, med vetskap om att det kan hindra dem från att använda vissa funktioner på hemsidan.

Aggregerad Statistik
Smt inhämtar viss statistik om användarna/besökarna och deras beteende på hemsidan. Till exempel, kan SMT komma att analysera användningen av de populäraste sidorna på hemsidan. Statistiken eller information utifrån den kan eventuellt komma att publiceras eller delges till andra, dock utlämnas ingen information som avslöjar personuppgifter och personlig information på andra sätt än som uppges nedan.

Skydd av personuppgifter och personlig information
Personuppgifter och personlig information hanteras med sekretess av Socialmedicinsk tidskrift och utlämnas endast, till de anställda på tidskriften, samarbetspartners eller företag som tidskriften samarbetar med, under förutsättning att de (1) behöver ta del av informationen för att utföra tjänster på smts uppdrag eller för att göra tjänster tillgängliga via smts hemsida, samt (2) har accepterat att informationen inte får utlämnas till andra. Vissa av dessa anställda och samarbetspartners kan vara lokaliserade utanför ditt hemland; genom att använda smts hemsida godkänner du att denna information överförs till dem.

SMT kommer inte att låna ut eller sälja personuppgifter eller personlig information till någon. Personuppgifter och personlig information kommer endast att delges på det sätt som beskrivs ovan samt i de fall där så krävs enligt lag, eller i de fall där Socialmedicinsk tidskrift anser att utlämnande av information är nödvändigt för att skydda användarrättigheter för Socialmedicinsk tidskrift, tredje parter eller allmänheten.

Om du har registrerat dig som användare på hemsidan och uppgett din e-postadress kan Socialmedicinsk tidskrift emellanåt komma att skicka e-postmeddelanden för att upplysa om nya funktioner, fråga om dina erfarenheter av att använda hemsidan eller bara för att hålla dig uppdaterad om Socialmedicinsk tidskrifts produkter och tjänster.

Cookies
En cookie är en tråd av information som en hemsida lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare uppger till hemsidan varje gång besökaren återvänder. Socialmedicinsk tidskrift använder cookies för att hjälpa smt att identifiera och spåra besökare, deras användning av hemsidan och vilka preferenser besökaren har. Besökare på Socialmedicinsk tidskrifts hemsida som inte önskar få cookies placerade på deras datorer bör redigera inställningarna för deras webbläsare så att cookies blockeras innan de besöker Socialmedicinsk tidskrifts hemsida. Detta görs dock med vetskap om att blockering av cookies kan göra att visa funktioner på hemsidan kanske inte fungerar helt korrekt utan möjligheten att använda cookies.

Förändringar i sekretesspolicyn
Socialmedicinsk tidskrift kan emellanåt komma att förändra sekretesspolicyn, där de flesta av förändringarna kommer vara av mindre karaktär och efter Socialmedicinsk tidskrifts egna godtyckande. Socialmedicinsk tidskrift uppmanar besökare att kontrollera denna sida ofta för att bli medvetna om eventuella förändringar till sekretesspolicyn. Om du som besökare fortsätter att använda denna hemsida efter det att ändringar gjorts i sekretesspolicyn, innebär det att du accepterar och godkänner dessa förändringar.

Integritetspolicy
(tillägg maj 2018 i samband med den nya lagstiftningen, GDPR)

Personuppgiftsansvarig på Socialmedicinsk tidskrift är redaktionssekreteraren som nås via adressen redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Det är du själv som registrerar dig som läsare eller skribent hos Socialmedicinsk tidskrift. Du registrerar inte personnummer, men däremot namn, ev. yrkestitel och expertområden samt kontaktuppgifter. Du kan när som helst logga in via ditt inlogg och se vilka uppgifter vi har lagrade om dig som skribent eller läsare. Uppgifterna lagras en databas i OJS, Open Journal System, som tillhandahålls av PKP, en kanadensisk plattform för open source-publicering, samma platform från vilken vår e-tidskrift publiceras. Namn och adress ligger kvar tills dess att du själv raderar ditt konto alternativt ber redaktionen om hjälp att bli borttagen. Alla uppgifter raderas då. Som läsare eller skribent har du endast tillgång till dina egna uppgifter. De enda som har tillgång till samtliga uppgifter är Socialmedicinsk tidskrifts chefredaktör och redaktionssekreterare. En temaredaktör har tillgång till kontaktuppgifter till de skribenter som medverkar i det temanummer hen är temaredaktör för men inte till några andra.

För att se vilka uppgifter du lagrat om dig själv, t.ex. e-post, titel, arbetsplats loggar du in på tidskriftens webbplats med ditt lösenord och kan då läsa, redigera och radera informationen. Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt genom att be om återställning när du loggar in på webbsidan www.socialmedicinsktidskrift.se.  

Socialmedicinsk tidskrift har också ett adressregister över de som prenumererar på den tryckta tidskriften som kommer ut med 6 nr/år. Detta register uppdateras en gång per år. Vi sparar prenumerantregistren 1 år tillbaka i tiden och raderar dem därefter.  

Socialmedicinsk tidskrift anlitar en extern ekonomikonsult som hanterar och lagrar våra fakturor och kvitton samt ett tryckeri som trycker och distribuerar tidskriften. Att de konsulter vi anlitar hanterar personuppgifter enligt GDPRs bestämmelser regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Har du frågor kontakta: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Tack till Automattic och Own Terms.