Misstro och kamp: Sjukskrivnas erfarenheter av kontakter med Försäkringskassan

Abstract

I studien undersöks sjukskrivnas förtroende för och erfarenheter av kontakter med Försäkringskassan genom en enkätundersökning (N=1152). Analysen bygger på enkätfrågor kring förtroende för myndigheten, hur väl systemet fungerar, hur väl Försäkringskassan sköter sin uppgift, samt 583 fritextsvar. Resultatet visar på lågt förtroende för sjukförsäkringen och Försäkringskassan hos både de som fått beviljad och nekad sjukpenning, och fritextsvaren domineras starkt av negativa erfarenheter av kontakten med myndigheten. Studien belyser problem avseende föraktfullt och misstänksamt bemötande och kring systemets legitimitet, och identifierar en policyparadox där dåligt bemötande och strikt regelverk riskerar att både skapa och upprätthålla ohälsa och arbetsoförmåga snarare än att stödja sjukskrivna att återgå till arbete. Studien belyser behovet av att förstärka sjukförsäkringssystemets tillit till människors vilja att bidra till sin rehabiliteringsprocess.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Christian Ståhl, Elin Karlsson