Att undervisa socionomstudenter om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Teoretiska och praktiska reflektioner

Abstract

Artikeln belyser hur SFS 2017:857 tillämpas på socionomprogrammet med storstadsprofil på Södertörns högskola kring undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Undervisningen i ämnet är främst koncentrerad till den termin där studenterna läser socialrätt och praktiknära juridisk tillämpning i socialtjänstens utredningsarbete. Studenterna undervisas av lektorer samt yrkesprofessionella från socialtjänsten och kvinnojourer. Den undervisning studenterna tar del av innehåller olika centrala perspektiv; teorier om utsatthet, rättsliga aspekter, möjligheter till samhälleligt skydd, barnperspektiv och professionsperspektiv. En fiktiv orosanmälan om våld görs liksom en fiktiv barnutredning. Studenterna diskuterar möjliga insatser och det svåra med att härbärgera svåra berättelser om våld. Ambitionen är att förmedla kunskap som medför att yrkesverksamma socionomer kan ge stöd, genomföra bra utredningar och föreslå adekvata insatser.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Inger Linblad, Johanna Björksten, Malin Tilling, Lotta Molander Shanti