Vol 100 Nr 3 (2023): Inre och yttre hållbarhet
Inre och yttre hållbarhet

Centrum för social hållbarhet på Karolinska Institutet har initierat och stöttat forskning och utbildning med fokus på medkänsla, empati, tillit och altruism mellan individer, grupper, samhälle, djur och natur under 10 år. De senaste åren har globala kriser avlöst varandra. SARS-Covid 19 har haft genomgripande effekter på både individ-, samhälls- och global nivå, inte minst avseende hur vi ser på det gemensamma ansvaret att minska smittspridning. Kriget i Ukraina har återigen satt ljuset på vikten av samarbete, empati och medmänsklighet. Energikris och efterföljande lågkonjunktur gör det synnerligen angeläget att undersöka hur social hållbarhet kan stimuleras, och stärka individer och samhälle för att minska ojämlikhet samt mildra negativa sociala konsekvenser och öka resiliensen. Och kanske viktigast av allt, klimatkrisen och den minskade biologiska mångfalden. Framtiden är helt beroende av hur vi gemensamt arbetar för att rädda klimatet idag och imorgon. Tillsammans står vi inför enorma utmaningar men också möjligheter att arbeta för ett socialt hållbart samhälle. Detta nummer innehåller bidrag som belyser hur ovanstående kriser har påverkat och kommer att påverka människor och samhällen, och förslag på hur negativa effekter av dessa kan förebyggas och hanteras.

Ledare

Bo J.A. Haglund
425-428
Att påverka hållbarhetskrisen
pdf

Tema: Inre och yttre hållbarhet

Marijane Luistro Jonsson, Louise Åberg, Walter Osika, Eva Bojner Horwitz, Stefan Einhorn
429-432
Temaledare: Inre och yttre hållbarhet i kristider
pdf
Marijane Luistro Jonsson, Louise Åberg
433-445
Hur kan prosociala beteenden främjas under kriser?
pdf
Kristina Elfhag
446-457
Pandemiåret 2020 – riskfaktorer och skyddsfaktorer för oro och stress kring Covid-19 hos ungdomar
pdf
Stefan Einhorn, Folke Tersman
458-462
Hur intellektuell frihet och förmåga att ändra sig kan bidra till ökad hållbarhet
pdf
Lasse Lychnell
463-476
Att växa som människa och ledare: En fallstudie av arbetsrelaterad posttraumatisk utveckling
pdf
Arvid Nygård, Harry Wink
477-488
Känsloreglering i turbulenta tider: Insikter från svenska sjukvårdschefer
pdf
Walter Osika, Eva Bojner Horwitz, Manta Okas, Mats Ericson, Martina Gustavson, Peter Benisch, Mini Ruiz
489-498
Utbildning av hållbara vårdgivare förutsättning för hållbara sjukvårdssystem och samhällen
pdf
Christine Wamsler
499-508
Vad våra inre liv har med klimatkrisen att göra
pdf
Cecilia Ulrika Dagsdotter Stenfors
509-524
Vår relation till naturen - ett nexus för mänsklig, ekologisk och planetär hållbarhet, samt resiliens vid kriser
pdf
Elin Pöllänen, Hyo Won Park, Ludwig Honk, Walter Osika
525-532
Hur har One Health implementerats i Sverige? Erfarenheter från Covid-19 pandemin och behov av vidareutveckling av konceptet
pdf
Töres Theorell, Eva Bojner Horwitz
533-542
Kulturella aktiviteter – alternativ och komplement till den fysiska aktiviteten
pdf