Aktörer och samordningserfarenheter om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar –översikt av erfarenheter från Danmark

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


I Danmark har det utvecklats kunskap om vilken betydelse som sociala stödsystem och riktat socialt stöd har för personer med ADHD och deras närstående samt föräldrar till barn med diagnosen. Undersökningen visar att föräldrar med barn med ADHD och haft det lättare att få access till adekvata stödtjänster i kommunerna och regionerna än vuxna personer med ADHD. En viktig slutsats av den danska studien är att det i framtiden finns utmaningar i att utveckla samordningen mellan olika enheter i kommunerna samtidigt som informanterna i undersökningen efterfrågar mer kontinuitet i kontakterna med socialarbetarna i kommunerna.

En annan slutsats i den danska studien var att större kommuner var mer villiga än mindre kommuner att söka kunskap men även utbyta kunskap med andra aktörer i välfärdssystemet.


Nyckelord


ADHD, sociala insatser, samverkansbehov, aktörsperspektiv, Danmark.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!