Begreppet resiliens sätter in hälsan i ett hållbarhetsperspektiv och ökar förståelsen for det sociala kapitalets roll i detta

Per-Olof Östgren

Sammanfattning


Bergreppet resiliens har under senare år knutits till ett systemperspektiv på hållbar utveckling. Den mest vedertagna definitionen av hållbar utveckling innehåller tre integrerade komponenter, en ekologisk, en ekonomisk och en social. Fenomenet socialt kapital har i dessa sammanhang fått en central roll i diskussionen om en socialt hållbar utveckling, liksom social jämlikhet. I denna artikel görs ett försök att betrakta dessa begrepp i ett sammanhang och relatera dem till den pågående diskursen om hälsan ojämlikhet. Detta görs genom att knyta ihop hälsobegreppet med begreppet hållbar utveckling i en systemteoretisk teoriram.


Nyckelord


Resiliens, socialt kapital, hållbar utveckling, hälsans jämlikhet, systemteori

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!