Sociala determinanter för hälsa -en fråga om socialt eller ekonomiskt kapital

Johanna Ahnquist

Sammanfattning


Bakgrund:

Sociala och ekonomiska strukturer och förhållanden är viktiga determinanter för hälsa, men få tidigare studier har inkluderat både "sociala" och "ekonomiska" determinanter. Syfte: att analysera oberoende samband, och interaktioner, mellan lågt ekonomiskt kapital (ekonomiska svårigheter) och lågt socialt kapital på individnivå (socialt deltagande, interpersonell och institutionell tillit) i relation till olika hälsoutfall (självskattad hälsa, psykisk och fysisk ohälsa). Studien baseras på data från den nationella folkhälsoenkäten, år 2009 (N=51,414). Resultat: Multivariat logistisk regression visar att både ekonomiska svårigheter och lågt socialt kapital är signifikant associerade med dålig hälsa, med endast ett fåtal undantag. Interaktionseffekter mätta som SI (Synergy Index) observerades mellan ekonomiska svårigheter och socialt kapital, med SI som varierade från 1,4 till 2,3. Slutsatser: Både ekonomiskt och socialt kapital på individnivå har samband med ohälsa, både psykisk och fysisk. I kombination förefaller de dessutom bidra till ytterligare ökad ohälsa.


Nyckelord


sociala determinanter, socialt kapital, ekonomiska svårigheter, hälsa, Sverige

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!