Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande. Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan

Karin Renblad, Jane Brodin

Sammanfattning


Nästan alla barn i Sverige går i förskola och förskoleperioden betraktas som en av de mest intensiva perioderna i barns liv och utveckling. Under denna period läggs grunden till barnens framtida möjligheter, både när det gäller socialisation, trygghet och kommunikation med omgivningen. Att personalen i förskolan är kvalificerade pedagoger har stor betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Förskolepersonal omfattar både förskollärare och barnskötare som dock har olika roller. Fokusgruppsintervjuer med fyra förskolechefer om betydelsen av den nya läroplanen samt kvalitetsarbete i förskolan har genomförts. Totalt spelades åtta timmar in på band och dessa har transkriberats i sin helhet. Resultatet visar att god kvalitet i förskolan bidar till barns hälsa och välbefinnande. Slutsatsen är att kvalitetshöjande arbete är nödvändigt för förskolans utveckling.

Nyckelord


förskolans utveckling; läroplan; kvalitetsarbete; förskolechefer; barns lärande

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

  • Gostei!
    Benjamin Valência (2018-01-15)
Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!