Unga irakiers syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
PDF

Nyckelord

migrant
kunskap/attityder
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Sverige
ungdomsmottagning

Abstract

Inom ramen för IMHAd projektet, (Impact of Multicultural Health Advisors) (referens till artikeln om IMHAd i detta nr av SMT) studerades också målgruppens upplevelser av samhälls- och hälsokommunikatörers (SHK) informationsinsatser med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt dessa ungdomars kunskaper om och attityder till SRHR. Under våren och hösten 2011 genomfördes åtta fokusgruppsdiskussioner med totalt 33 unga irakier, i åldrarna 18 till 24 år.

Denna artikel tar upp några erfarenheter och röster från fokusgruppsdiskussionerna som belyser framförallt ungdomars kunskaper om och attityder till SRHR. Vilka kunskaper och attityder har unga irakier med sig från hemlandet? Vilka pratar de med? Hur ser de på den information som givits om SRHR i Sverige? I denna artikel diskuteras undersökningen utifrån relevant forskning inom SRHR och utifrån perspektivet mänskliga rättigheter.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.