Nyinvandrade irakiers syn på hälsa och den svenska hälso- och sjukvården
PDF

Nyckelord

invandrare
vårdutnyttjande
uppfattning om svenska hälso- och sjukvården
hälsa
hälsoutbildning

Abstract

Invandrade irakier uppger i högre grad än övriga svenskar att de har avstått från att söka vård de senaste tre månaderna trots ett upplevt behov av det. För att finna de bakomliggande faktorerna till detta genomförde jag fokusgruppsintervjuer med nyinvandrade irakier. Resultaten från dessa visar att det finns låg kunskap om hälsa och förebyggande hälsoarbete i denna grupp och att de till viss del uppfattar den svenska sjukvården som ineffektiv och okunnig. De med låg utbildning var dock mer nöjda med den svenska vården än de med hög utbildning pga att alla medborgare har rätt till vård i Sverige. Det behövs mer utbildning i hälsa och om det svenska vårdsystemet till nyinvandrade irakier för att öka förståelsen för dessa ämnen.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.