Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” – erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige
PDF

Nyckelord

Patient-läkarmötet
Somalia
Flyktingar
Bemötande
Dialog

Abstract

Artikeln är en resumé av ett avhandlingsprojekt. Denna baseras på intervjuer bland somaliska flyktingar i Sverige samt erfarenheter bland svenska läkare av mötet med patienter från Somalia. Somalierna beskriver en känsla av att vara avfärdade i sjukvården. Detta utesluter inte att en del har positiva erfarenheter av svensk sjukvård. Men att inte bli trodd understryker en känsla av ”att inte höra till” och förstärker uppfattningen av att majoritetssamhället inte bryr sig. Bland läkarna framkommer svårigheter att förstå de somaliska patienterna i mötet. Det finns en känsla av avstånd i mötet, som har delvis språkliga orsaker. En fungerande dialog, nyfikenhet och ett intresse för patienten som person är grundläggande för förståelse.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.