Olika villkor - olika hälsa
PDF

Nyckelord

Hälsoläget
livsvillkor
levnadsvanor
Irakier i Malmö

Abstract

En god bild av befolkningens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor behövs för att anpassa utvecklingen av hälso- och sjukvård samt kommunal service till framtida behov hos befolkningen med utländska rötter. Föreliggande studie gjordes i september-december 2007 bland samtliga irakier som folkbokförts i Malmö under perioden januari 2005 till och med juni 2007.

Ett syfte med denna studie har varit att dels ge en bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget hos en grupp nyanlända irakier folkbokförda i Malmö, dels att beskriva hur undersökningsgruppens förhållanden skiljer sig från befolkningen i riket. Studien har visat att det finns stora olikheter i hälsa mellan undersökningsgruppen och befolkningen i riket, men också likheter i det hänseende att det är samma välkända faktorer som påverkar hälsan. Dessa faktorer är kön, ålder, utbildning, ekonomi, livsvillkor och levnadsvanor.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.