Det goda mötet - en viktig del i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
PDF

Nyckelord

bemötande
återgång i arbete

Abstract

Ansvaret för att stötta individer vid återgång i arbete delas mellan flera offentliga aktörer såsom Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och den sjukskrivne själv. Studien visar att bemötandet från dessa aktörer påverkar hur personer som varit sjukskrivna hanterar sin situation relaterat till de förändringar som genomförts i sjukförsäkringen samt deras möjlighet att återgå till arbete. Möten där individens styrkor och förmågor på olika sätt lyfts fram tycks påverka självförtroendet och synen på den egna arbetsförmågan.  Kritik riktas mot sjukförsäkringssystemet, t.ex. regler och bestämmelser, snarare än mot aktörerna som arbetar i det. I intervjuerna framkommer att systemets utformning i sig bidrar till att de professionella har svårt att se och beakta individuella behov vilket bidrar till orättvisa bedömningar och beslut.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.