Existentiell osäkerhet ökar sårbarheten för psykisk ohälsa –analys av hälsosamtal bland vuxna asylsökande och kvalitativa intervjuer med flyktingar
PDF

Nyckelord

asylsökande
flyktingar
hälsosamtal
psykisk hälsa
hälso- och sjukvård

Abstract

Syftet var att sammanställa de hälsosamtal som erbjuds asylsökande och andra immigranter på familjeanknytningsbakgrund med avseende på psykisk ohälsa och sjukvårdsbehov i relation till deras tidigare upplevelser av hot och våld samt separation. Studiens andra del gällde intervjuer med flyktingar som fått uppehållstillstånd och avsåg att belysa personens upplevelse av tiden som asylsökande och omhändertagandet i vården. Resultaten från 555 journaler visar på att en hög andel asylsökande och Övriga (huvudsakligen anhöriga) anger symptom på psykisk ohälsa. Endast en mindre andel av dessa får adekvat uppföljning. Intervjuerna speglade betydelsen av omgivningens stöd och anpassningsaktiviteter för den psykiska hälsan. Ur socialmedicinskt perspektiv är det grundläggande att skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet för nyanlända i vårt land, för att möjliggöra återhämtning.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.