Återupprätta socialläkarna!

Gunnar Ågren

Sammanfattning


Socialmedicinen utgår från att hälsans viktigaste bestämningsfaktorer är strukturella och rätten till jämlikt fördelad hälsa. Socialmedicinen behövs som motvikt till den individualism som ofta kännetecknar medicinen. En viktig uppgift är också att implementera förebyggande strategier inom sjukvården. För att socialmedicinen skall kunna utvecklas behövs en växelverkan mellan forskning och praktik. Den stora ojämlikheten i samhället och den omfattande marginaliseringen av utsatta grupper har medfört att det finns ett stort behov av att återupprätta socialläkarna. Viktiga uppgifter för dessa är att utreda sociala orsaker till ohälsa och stärka utsatta gruppers rätt till vård.

The main determinants of health are structural and equity in health is becoming an increasingly important objective. These facts are the basis for Social Medicine. There is also a need of this speciality to counteract the individualistic perpective which is common in medicine. Social Medicine has an important role in implementing preventive strategies into the health care system. The large inequaltity in health in the present society and the and the marginalisation process involving vulnerable groups have creatied an need for reestablishment of the social medical officers who existed in the 1960’s and the 1970’s. Social medical officers may strengthen to position of vulnerable groups i relation to the health care system.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!