Konsortiet – ett tioårigt nätverkssamarbete i folkhälsoutbildning

Bengt Wramner

Sammanfattning


I ett drygt decennium har ett samarbete, det s.k. Konsortiet för akademisk folkhälsoutbildning, funnits mellan de akademiska lärosäten - och dess lärare – vilka genomför utbildning i ämnet folkhälsovetenskap. Samarbetet har omfattat 21 högskolor och universitet med drygt 200 professorer, lektorer och adjunkter. Detta samarbete har organiserats i nätverksform. Nätverk är definitionsmässigt en ganska lös sammanslutningsform, vars styrka är möjlighet till delaktighet från alla deltagare i nätverket. Konsortiet har också etablerat nära samverkan med myndigheter som Högskoleverket och Statens Folkhälsoinstitut. Inom Konsortiet har en rad ömsesidiga frågor handlagts. En överenskommelse om gemensam definition av ämnet folkhälsovetenskap och rekommenderat innehåll i folkhälsovetenskaplig utbildning. Konsortiet har ingått i organisationskommittéer och vetenskapliga kommittéer inför flera nationella och internationella konferenser. Inom Konsortiet förmedlas information om nya läroböcker, profilering av kurser och program samt utlysta tjänster. Vidare arbetar man med att marknadsföra akademiska folkhälsoutbildningar för avnämare i det omgivande samhället.

During more than ten years a collaboration – the Consortium for university training in public health – has been carried out between 21 Swedish universities – with more than 200 professors, senior lecturers and lecturers in public health training. This collaboration has been carried out in the form of a network. Networking means a non-formal organization which strength is the participation from all members of the network. The Consortium also has established a close collaboration with governmental authorities as The Authority for Higher Education and the National Public Health Institute. Within this collaboration a national consensus has been agreed about definitions and concepts of public health sciences and academic training in public health. The Consortium has been involved in organizational and scientific committees for a number of national and international conferences in public health. Within the Consortium mutual information can be carried out about new text books, new profiles of courses and programs and new academic positions. The Consortium is also involves in marketing of students with academic public health training towards the surrounding society.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!