Risker, ansvar och rattfylleri.
PDF

Nyckelord

Trafiksäkerhet
etik
Nollvisionen
ansvar
rattfylleri

Abstract

Nollvisionen innebar i huvudsak två nya synsätt. För det första övergav man delvis den utilitaristiska tanken att risker bör vägas mot nytta till förmån för en deontologisk idé om att alla har rätt till liv och hälsa. För det andra tilldelades systemutformarna det yttersta ansvaret för trafiksäkerheten. Vi analyserar ansvarsbegreppet i ljuset av denna nya syn. Mot bakgrund av detta diskuterar vi därefter alkolåset, vilket är en av flera åtgärder som syftar till att bygga bort riskerna istället för att låta enskilda trafikanter bära det huvudsakliga ansvaret för de risker de utsätter andra för. Vi tar upp ett antal möjliga invändningar mot ett införande av obligatoriskt alkolås i alla bilar och konstaterar att ingen av dessa är särskilt övertygande.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.