Musik och makt - Ett kritiskt perspektiv på deltagande, musikalisk agens och samhandling

Abstract

I artikeln presenteras teorier och begrepp användbara för kritiska reflektioner över sambandet mellan musik, hälsa och välbefinnande. Med avstamp i musiksociologisk och diskurspsykologisk teori fokuseras musikaliska handlingsmöjligheter i den musikaliska praktiken. Här presenteras bland annat begreppet musikalisk agens som en viktig förutsättning för en hälsofrämjande och etiskt försvarbar musikterapeutisk iscensättning. Med begreppen intersubjektivitet och samhandling betonas musikmediets kommunikativa, sociala och kulturella aspekter ytterligare. Här synliggörs även vikten av delade handlingar och relationer. För att motverka makt och etiska dilemman i praktiken argumenterar texten för kritiska reflektioner över de idéer som verkar styrande för det musikterapeutiska fältets uppfattningar om musik, hälsa och välbefinnande.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Anna-Karin Kuuse