När patienten är brottsoffer och våldet en hälsofråga - Etiska perspektiv på examinationsmålet om mäns våld mot kvinnor

Abstract

Till skillnad från många andra tillstånd som behandlas inom vården är våldets hälsokonsekvenser orsakade av en förövare. Patienten är därmed inte bara patient, utan även ett brottsoffer. Vilka etiska krav ställer det på forskning och undervisning om våld? Frågan knyter an till förändringen av examinationsordningen för bland annat sjuksköterskeutbildningen som gjordes 2017. Artikeln tar avstamp i examensmålets bakgrund i jämställdhetspolitiken. Därefter följer reflektioner om etik i våldsundervisningen, och om det spänningsfält som uppstår när olika ämnens perspektiv gör anspråk på tolkningsföreträde till hur våld ska förstås.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Goldina Smirthwaite, Kristina Schildmeijer, Katarina Swahnberg