Depressioner och ångestsyndrom bland barn och unga förknippade med långsiktiga konsekvenser – en nationell registerstudie
PDF

Nyckelord

Psykisk ohälsa
registerstudie
epidemiologi
barn och unga
socioekonomi

Abstract

Sammanfattning

Andelen unga som insjuknar i depressioner och ångestsyndrom har ökat i Sverige enligt inrapporterade diagnoser till Socialstyrelsen. Det finns farhågor att en ökande andel kan drabbas av långtgående hälso- och socioekonomiska konsekvenser. Socialstyrelsen har här närmare studerat långsiktiga konsekvenser avseende hälsa och socioekonomiska förhållanden för barn 10 -17 år och unga vuxna 18-24 år med nydiagnostiserade depressioner och ångestsyndrom. Data från myndighetens hälsodataregister och dödsorsaksregister har samkörts med uppgifter från Statistiska centralbyrån. En registerbaserad prospektiv kohortstudie genomfördes med en uppföljningstid på tio år. Uppföljning av de som tidigt fått en diagnos visade att gruppen hade en ökad risk vad gäller suicidförsök och suicid, i mindre omfattning var yrkesaktiva och i högre grad beroende av inkomster från sjukersättning, sjukpenning och ekonomiskt bistånd. Sådana konsekvenser aktualiserar behovet av tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Att andelen unga som insjuknar i depressioner och ångestsyndrom har ökat i Sverige ställer också krav på att hälso- och sjukvården kan möta behovet hos ett ökande antal unga som söker vård.

Abstract

An increasing number of young people in Sweden are diagnosed with depression and anxiety disorders. There is concern that a significant proportion may suffer long-term health and socioeconomic consequences.

The objective was to characterise long-term health and socioeconomic consequences more thoroughly among young people diagnosed with depression or anxiety. Data regarding psychiatric care, prescribed antidepressants and various forms of welfare support were obtained from national registers held by Statistics Sweden and the National Board of Health and Welfare in Sweden. Children 10-17 years and young adults 18-24 years firstly diagnosed with depression or anxiety in 2008 were followed up until 2018. A significant proportion of young people diagnosed with depression or anxiety run the risk of long-term health and socioeconomic consequences. Young people diagnosed with depression or anxiety were found to have an increased risk of both suicide attempts and suicide. They were to a greater extent not yet established in the labour market and dependent on different sickness benefits due to illness. Such consequences raise the need to work with early intervention in mental illness.

The fact that the number of young people diagnosed with depression and anxiety has increased requires that health care can meet the needs of an increasing number of young people seeking medical care.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.