”Jag tror inte att jag förstod” Mötet med BUP som det upplevs av ungdomar med traumaerfarenheter
PDF

Nyckelord

Psykologiska trauma
Barnpsykiatri
KASAM
Psykologisk behandling
Kvalitativ forskning

Abstract

Abstract. Kunskapen om hur ungdomar upplever kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är begränsad. I denna studie undersöks via djupintervjuer hur fem ungdomar (flickor, 16-19 år gamla) med traumaerfarenheter upplever och tolkar sitt möte med BUP. Genom tolkande fenomenologisk analys (IPA), identifierades tre centrala teman: Upplevelse av (o)begriplighet, Upplevelse av (o)trygghet, samt Upplevelse av (o)delaktighet.  Erhållandet av diagnos utgör ett kritiskt moment i processen, medan en fungerande interaktion med en tydliggörande terapeut motverkar upplevelser av obegriplighet och otrygghet. Studien ger viktiga anvisningar till barnpsykiatrin om behovet av att fokusera på bemötande och relation, och att arbeta för ungdomars ökade delaktighet.

 

Abstract. Current knowledge of how young people experience contact with Child and Adolescent Psychiatric services, is limited. This study uses in-depth interviews to explore how five adolescents (girls aged 16-19) with a traumatic background, experience and perceive their encounter with psychiatric services. Using interpretative phenomenological analysis (IPA), three key-themes were identified: Experiencing (lack of) intelligibility, experiencing (lack of) security, and Experiencing (lack of) participation. Receiving a diagnosis seems to be a critical element of the process, whilst a well-functioning interaction with a clarifying therapist counteracts experiences of incomprehension and insecurity. The study provides important instructions to child psychiatric services regarding the need to focus on interpersonal aspects and to enhance patient participation.

 

Nyckelord.  Psykologiskt trauma, Barnpsykiatri, KASAM, Psykologisk behandling, Kvalitativ forskning.


 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.