Föräldrarstöd på selektiv och indikerad nivå: En sammanfattning av forskningsläget
PDF

Nyckelord

Föräldrastöd (föräldraskapsstöd)
effekter
forskningsöversikt
beteendeproblem
föräldrar

Abstract

Abstrakt

I artikeln ges en översikt av effekterna av selektivt och indikerat föräldrastöd, med ett särskilt fokus på föräldrastöd som syftar till att minska barns beteendeproblem. Vi går igenom den internationella litteraturen och ger exempel på studier från Sverige. Ofta ses att föräldrastödsprogram baserat på social inlärningsteori, ibland kombinerat med anknytningsteori, ger en måttlig, medelstor effekt på barnens beteendeproblem. Artikeln beskriver olika föräldrastödsprogram, ger exempel på moderatorer och processer som utvärderats, och reflekterar kring strategier för ökad tillgång till föräldrastödsprogram.

Abstract

 

This article provides an overview of the effects of selective and indicated parenting programs, with a special focus on parenting programs that aim at reducing behavioral problems among children. We review the international literature and provide examples of studies from Sweden. Parenting programs based on social learning theory, sometimes combined with attachment theory, give a moderate, medium-sized effect on children’s behavior problems. The article describes different parenting support programs, gives examples of moderators and processes evaluated, and reflects on strategies for improved access to parenting programs.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.