Är besvär som ”känna sig nere” och ”svårt att sova” symtom på psykisk ohälsa? – En studie om ungas levda erfarenheter
PDF

Nyckelord

Symtomskalor
skolbarns hälsovanor
intervjustudie
levd erfarenhet
15-åringar

Abstract

Abstract

Although young people in Sweden report that they are in good health, there is an increase in self-reported complaints such as feeling low and nervous. The complaints are reported as poor mental health. However, there is uncertainty regarding what these complaints signify. Using interviews with fifteen-year-olds, this research examines what the complaints asked for in the Health Behavior in School-Aged Children survey represent in their lives. The analysis starts from a theoretical understanding of young people as health actors. It demonstrates that while the complaints represent everyday problems for some young people, they represent deep-seated problems for others. The results demonstrate the importance of acknowledging this duality otherwise everyday managing of life risk being pathologized and more serious problems risk being overlooked.

Sammanfattning

Mätningar av ungas psykiska hälsa i Sverige visar på motstridiga uppgifter; unga markerar hög livstillfredsställelse samtidigt som de uppger besvär som nedstämdhet och nervositet. I forskningsrapporter och media rapporteras besvären som psykisk ohälsa. Det är emellertid svårt att veta vad besvären representerar. Syftet med studien är att undersöka vad besvären som efterfrågas i enkäten Skolbarns hälsovanor representerar i ungas liv. Studien baseras på intervjuer med ungdomar i årskurs 9 och en teoretisk förståelse av barn och unga som hälsoaktörer. Analysen visar att medan besvären representerar vardagliga problem för en del ungdomar, representerar de djupgående problem för andra. Resultaten pekar på betydelsen av att uppmärksamma den här dubbelheten. I annat fall riskerar vardagliga utmaningar att patologiseras och mer allvarliga problem att förbises.

Nyckelord: symtomskalor, Skolbarns hälsovanor, intervjustudie, levd erfarenhet, 15-åringar

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.