Föräldrastöd på universell nivå: En forskningsöversikt
PDF

Nyckelord

Universellt föräldrastöd (föräldraskapsstöd)
vetenskapliga utvärderingar
promotion
prevention
rekrytering

Abstract

Abstrakt

I denna artikel summeras vad vi känner till om effekterna av universellt föräldrastöd. En separat redovisning ges av den internationella och den nordiska litteraturen. Artikeln ger en kort summering av de teoretiska baserna i gängse föräldrastödsprogram; erfarenheterna av de utvärderingar som gjorts och de förhållanden som utvärderats; rekrytering och bortfall, svagheter som man kan spåra i utvärderingar; skillnader mellan mammors och pappors erfarenheter, och differentieringen mellan preventiva och promotiva program. Artikeln avslutas med ett antal slutsatser.

Abstract

This article summarizes what we know about the effects of universal parenting programs. A separate account is given to the international and the Nordic literature. The article provides a brief summary of the theoretical bases of current parenting programs; the experiences of the evaluations and the conditions evaluated; recruitment and retention; weaknesses that can be detected in the evaluations; differences in the experiences of mothers and fathers, and the differentiation between preventive and promotive programs. The article concludes with some conclusions.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.