Främja psykisk hälsa – elevers erfarenheter och förslag visar vägen för skolan
PDF

Nyckelord

Ungdomar
Hälsofrämjande
psykisk hälsa

Abstract

Abstract svenska

Syftet var att öka förståelse för elevers erfarenheter av psykisk hälsa och deras förslag på hur psykisk hälsa kan främjas i skolan. En sekundär analys genomfördes av data från fyra tidigare studier med totalt 76 elever, 36 pojkar 40 flickor, 10–21 år. Analysen resulterade i tre teman; Det är högt i tak på skolan, Vi har relationer som lyfter och Jag känner mig trygg och sedd. Eleverna efterfrågade en skola som antagit ett främjande perspektiv med en öppenhet kring psykisk ohälsa. De framhöll vikten av att vuxna tar ansvar för hälsofrämjande relationer. Eleverna efterfrågade en skoldag där de upplever sig duga som de är med förutsägbara strukturer och vuxnas positiva förväntningar. Delaktighetsskapande processer på organisation-, grupp- och individnivå diskuteras och praktiska tillämpningar föreslås.

 

Abstract in English

The aim was to increase the understanding for students' experiences of mental health and their suggestions on how mental health can be promoted in school. A secondary analysis was performed of data from four previous studies with a total of 76 students, 36 boys 40 girls, 10-21 years. The analysis resulted in three themes; School feels open minded, We have invigorating relationships and I feel safe and acknowledged. The students described a school with a salutogenic perspective in which mental ill-health is acknowledged and accepted. They emphasized the importance of adults taking responsibility for health-promoting relationships. The students wished to feel good enough and appreciate predictable structures and positive expectations from adults. Participatory processes at the organizational, group and individual levels are discussed and practical implications are suggested.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.