Historiskt perspektiv på ungas psykiska ohälsa. Medicinsk diskurs och självskattad hälsa under 1970- och 2010-talen
PDF

Nyckelord

Psykisk ohälsa
ungdomar
psykosomatiska symtom
tidstrend
genus

Abstract

Abstract

In this article, youth mental health was examined on the basis of both self-assessed health among students and medical discourse in Läkartidningen in the 1970s and 2010s. Today's young people report more psychosomatic symptoms than 40 years ago. More girls are experiencing psychological and somatic symptoms now than in the 1970s. They also estimate their health worse today, while the change for boys is slightly less. The notion of an increase in psychosomatic symptoms and girls' vulnerability reappears in the Läkartidningen during both decades. The expressions of ill health are fairly unchanged: girls internalize ill health and self-harm, boys externalize and act outward. The patterns of an increase in mental ill-health and girls' greater vulnerability are thus found in both self-assessed health and the medical discourse.

 

Sammanfattning

I denna artikel har ungas psykiska ohälsa undersökts utifrån både självskattad hälsa bland gymnasieungdomar och medicinsk diskurs i Läkartidningen under 1970- och 2010-talen. I enkäter framkommer att dagens ungdomar rapporterar mer psykologiska och somatiska symptom. Fler tjejer upplever psykosomatiska besvär nu än på 1970-talet. Dagens tjejer rapporterar mer missmod medan det är oförändrat över tid för killar. Tjejer skattar sin hälsa sämre i dag än för 40 år sedan medan försämringen för killar är något mindre. Uppfattningen om en ökning av psykosomatiska symtom och tjejers utsatthet återkommer i Läkartidningen under båda undersökta perioder. Uttrycken för ohälsan är tämligen oförändrad: tjejer internaliserar ohälsan och självskadar, killar externaliserar och agerar utåt. Mönstren om en ökning av psykisk ohälsa och tjejers större utsatthet finns således både i den självskattade hälsan och den medicinska diskursen.

 

Nyckelord

Psykisk ohälsa, ungdomar, psykosomatiska symtom, historia, psykologi, tidstrend, genus

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.