När skolan lär barn om psykisk hälsa minskar inåtvända psykiska problem bland barnen. En kartläggning av systematiska litteraturöversikter
PDF

Nyckelord

Depression
effekt
psykosomatiska problem
tonåringar
ångest

Abstract

Abstrakt – svenska

Inåtvända psykiska problem såsom ångest och nedstämdhet är vanliga bland barn i skolåldern. I en kartläggning av systematiska litteraturöversikter har vi studerat skolans betydelse för förekomsten av sådana problem. Ett delresultat visar att inåtvända psykiska problem minskar när skolan lär barnen om psykisk hälsa och hur de kan hantera sin och andras psykiska hälsa. De positiva effekterna ses i alla åldrar från lågstadiet till gymnasiet och vid både universella insatser till alla barn och riktade insatser till barn som har ökad risk att utveckla psykiska problem eller redan har symtom. Effekten verkar dock minska över tid. Det är därför intressant att vidare utreda om fortlöpande insatser kan ge mer hållbara effekter. Sammantaget visar resultaten att skolan kan bidra till minskade inåtvända psykiska problem genom att lära barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras.

 

Abstract - English

Internalizing problems such as anxiety and depressive symptoms are common among school-ages children. To study school-related determinants of such problems, we performed a scoping review of systematic literature reviews. One result from the scoping review was that school-based activities aiming to enhance mental health knowledge and management can decrease internalizing problems in school-aged children. The effect is similar in younger and older school-aged children, and it is seen in both universal interventions to all children and interventions targeting children with an increased risk of developing internalizing problems or already having such problems. The effect, however, decreases over time, making further investigations of continuous or repeated knowledge-enhancing activities interesting. Taking together, the results show that schools can contribute to the decrease of internalizing problems by teaching children about mental health and mental health management.

 

Nyckelord

Depression, effekt, psykosomatiska problem, tonåringar, unga, ångest

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.