En fungerande skola för alla: skolmiljön som skyddsfaktor för ungas psykiska välbefinnande
PDF

Nyckelord

Skola
Ungdomar
psykisk hälsa
lärande
skolklimat

Abstract

Abstract

 

Skolan kan ses som en potentiell skyddsfaktor mot psykiska besvär bland barn och ungdomar, både genom att förbereda elever för det framtida vuxen- och yrkeslivet och genom att skapa en gynnsam social kontext. En arbetsmiljö av hög och likvärdig kvalitet för både lärare och elever kan minska skolstress och främja elevers skolprestationer och psykiska välbefinnande. Vidare kan medvetna ansträngningar från skolans ledning bidra till goda arbetsvillkor bland lärarna och stärka skolans psykosociala klimat, vilket i sin tur minskar förekomsten av mobbning på skolan och skapar förutsättningar för goda relationer mellan eleverna Med utgångspunkt från våra egna studier inom ramen för ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet samt annan relaterad forskning på området redogör artikeln för hur skolan kan tänkas agera som skyddsfaktor för ungdomars psykiska välbefinnande. Artikeln understryker betydelsen av lärarna och deras arbetsförhållanden för en fungerande skola. Därutöver diskuteras den sociodemografiska elevsammansättningens roll för en skolas kapacitet att forma en framgångsrik och hälsofrämjande skolmiljö.

 

Schools have the potential to protect children and adolescents from psychological problems, both by preparing students for adulthood and employment, and by providing a conducive social context. A qualitatively strong and equitable work environment for both teachers and students can reduce school-related stress and promote student performance and psychological well-being. Further, conscious efforts from the school management can contribute to good working conditions for teachers and improve the school’s psychosocial climate, which in turn lowers the prevalence of bullying and establishes favourable conditions for student interaction. Based on examples from studies that were part of a research project at Stockholm University and related research, this article accounts for the role of the school as a protective factor for young people’s well-being. The article highlights the importance of teachers and their work environment for functioning schools. Moreover, the role of the sociodemographic student composition for a school’s capacity to create a successful and health-promoting school environment is discussed.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.