Att sätta värde på tidiga insatser för barn och unga: Ett evidensbaserat beslutstöd för sociala investeringar
PDF

Nyckelord

Folkhälsa
hälsoekonomi
prevention
psykisk ohälsa
barn

Abstract

Abstrakt svenska


Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar risken för socialt och ekonomiskt utanförskap i vuxen ålder, vilket är kostsamt för individen och samhället. Denna studie presenterar en samhällsekonomisk modell för beräkning av hälso- och ekonomiska vinster av tidiga insatser för barn och unga. Modellen bygger på tre grundstenar – evidens kring förebyggande insatser, koppling mellan riskfaktorer bland barn och negativa utfall i vuxen ålder samt monetär värdering av dessa. Kartläggande översikter användes för att sammanställa evidensen kring effekter av förebyggande insatser och länkar mellan riskfaktorer och långsiktiga utfall. Den samhällsekonomiska modellen skattar kostnader, potentiella besparingar och vinster i form av avkastning per investerad krona. Modellen kan användas som beslutsunderlag för tidigare preventiva insatser inom folkhälsa.

 

Abstrakt engelska

Mental ill-health among children and youth increase the risk of adverse social and economic outcomes later in life, resulting in high individual and societal costs. This paper presents a model to estimate the potential health and economic gains from early prevention. The model is based on three pillars – evidence of preventive interventions, associations between risk factors among children and adverse adult outcomes and monetary valuation of these. Scoping reviews were used to synthesize the evidence of intervention effects and links between risk factors and long-term outcomes. The model presents intervention effects and costs, potential savings and return on investment. The model can be used for decision-making purposes within early prevention and public health.

 

 
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.