“Psykisk ohälsa” bland unga i Sverige – olika aktörers perspektiv på orsaker och åtgärder
PDF

Nyckelord

Mental hälsa
adolescens
statsvetenskap
riksdag
politiska partier

Abstract

Abstrakt - svenska

Trots omfattande åtgärder mot psykisk ohälsa bland unga har inga framsteg har skett. För att förstå situation har aktörerna, beskrivningar av orsaker och föreslagna/genomförda åtgärder i den politiska diskussionen identifierats med hjälp av Google sökningar. De mest framträdande aktörerna är statliga institutioner, regioner och kommuner som alla producerar olika former av vård. De främsta förklaringarna till de ungas psykiska ohälsa, som de framträder vid sökningarna, är brister i skolan, ungas svårigheter att få arbete samt medikalisering av vardagsproblem. Brister i vården framstår ej som väsentlig orsak. I programmen för de politiska riksdagspartierna, och de betänkanden som bifallits i riksdagen, dominerar däremot utökad vård som främsta åtgärd. En förklaring till diskrepansen mellan uppfattning om orsaker och genomförda/föreslagna åtgärder kan vara specialiseringen inom politiken där psykisk ohälsa främst uppfattas som en fråga om vård.

Abstract - English

A large number of measures to combat mental illness among young people have been implemented - but no progress has been made. To understand the political discussion , actors, causes and measures have been identified by means of Google searches. The most prominent actors are state institutions, regions and municipalities. The main explanations for the young people's mental ill-health are shortcomings in school, young people's difficulties finding work and the medicalization of everyday problems. However, in the programs for the political parliament parties, and the reports approved in the parliament, extended care dominates as a measure. An explanation for the discrepancy between the perception of causes and implemented and proposed measures may be the specialization in politics where mental illness is primarily perceived as a matter of care.

Nyckelord

mental hälsa, adolescens, statsvetenskap, riksdag, politiska partier

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.