Dansintervention för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor
PDF

Nyckelord

ans
fysisk aktivitet
interventionsstudie
stress
ungdomshälsa

Abstract

Abstract

 

Bakgrund: Effektiva insatser efterfrågas för att minska psykisk ohälsa bland tonårsflickor.

Metod: Totalt inkluderades 112 flickor 13–18 år med symtom på psykisk ohälsa; 59 randomiserades till dansgrupp, 53 till kontrollgrupp. Interventionsgruppen erbjöds kravlös dans med fokus på rörelseglädje 2 gr/v i 8 månader.

Resultat: Deltagare i dansintervention minskade emotionella och somatiska symtom samt ökade sin självskattade hälsa signifikant mer än kontrollgruppen. Insatsen var hälsoekonomiskt effektiv p.g.a. låga omkostnader och minskat antal skolsköterskebesök. Dansen beskrevs som en oas från stressande upplevda krav, och gav stärkt kroppsbaserad självtillit.

Diskussion: Intervention med dans kan generera hälsoeffekter för tonårsflickor. Metoden ”Dans för Hälsa” implementeras nu i Sverige som komplement till sedvanlig vård. Främst inom elevhälsa, men även inom barn- och ungdomspsykiatri och primärvård.

 

 

Abstract

 

Background: Effective interventions are needed to reduce mental health problems for adolescent girls.

Method: A total of 112 girls 13–18 years old with stress-related mental health problems were randomized; 59 to dance group, 53 to control group. The intervention comprised dance twice weekly for 8 months.

Results: Participants in dance reduced somatic and emotional problems and improved self-rated health significantly more than the control group. The intervention was cost-effective due to low costs and a reduction of school-nurse visits. The dance was experienced as an oasis from stress and increased embodied self-trust.

Discussion: The method “Dance for Health” is now being implemented in Sweden as a complement to usual care in school healthcare, in child- and adolescent psychiatry and in primary care.

 

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.