Child maltreatment among young adolescents: Effects on mental health, academic functioning, and substance use

Abstract

Avhandlingens huvudsyfte var att undersöka hur ungdomar, med erfarenheter av utsatthet i barndomen har det i de tidiga tonåren. Gruppen som undersöktes var icke-klinisk och omfattade ca 1200 ungdomar. Uppgifter från ungdomarna samlades in via frågeformulär som ungdomarna själva besvarade i sina klassrum. I Studie I undersöktes förhållandet mellan självrapporterad känslomässig misshandel samt psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande hos flickor och pojkar (n = 1134; medelålder = 12,7). Det visade sig att det fanns ett negativt samband mellan känslomässig misshandel och psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande för både flickor och pojkar. Dessutom fanns det skillnader i flickor och pojkars svarsmönster. Flickor rapporterade minskad psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande vid lägre grader av känslomässig misshandel jämfört med pojkar.

I Studie II undersöktes förhållandet mellan erfarenheter av övergrepp samt försummelse och skolfrånvaro hos flickor och pojkar (n = 1316; medelålder = 14,3). Resultaten visade att ju mer ogiltig frånvaro ungdomen rapporterade desto fler typer av övergrepp hade ungdomen blivit utsatt för. Ungefär 25% av de ungdomar som rapporterade ogiltig frånvaro rapporterade också en typ av misshandel (jfr med 16% av samtliga deltagande ungdomar) och 22% av ungdomar med ogiltig frånvaro rapporterade två eller flera typer av misshandel/övergrepp (jfr 11% av samtliga deltagande ungdomar). I Studie III undersöktes det longitudinella sambandet mellan att utsättas för ingen misshandel, en typ av misshandel eller flera typer av misshandel och substansrelaterade negativa konsekvenser (t.ex. hamna i bråk med familj och vänner, stjäla saker, försumma skola). I studien deltog 406 elever med en medelålder på cirka 13,14 och 15 år vid respektive mättillfälle. Resultat från Studie III visar att upplevelser av flera typer av misshandel före tolv års ålder var förknippad med ökad frekvens av substans relaterade negativa konsekvenser under de tidiga tonåren.

Sammanfattningsvis indikerar resultaten från de tre studierna i avhandlingen att ungdomar med erfarenheter av misshandel, försummelse och övergrepp löper ökad risk för flera olika typer av negativa konsekvenser i den tidiga adolescensen jämfört med jämnåriga utan dessa erfarenheter. Framtida forskning bör exempelvis fokusera på att fördjupa studier om hur pojkar respektive flickor påverkas av erfarenheter av försummelse och övergrepp. Det är också angeläget med forskning som fokuserar på att utvärdera insatser som kan implementeras inom skola, och inom vård och omsorg.

 

ISBN: 978-91-7833-727-9 (PDF)       ISBN: 978-91-7833-726-2 (Print)

ISSN 1101-718X Avhandling/Göteborgs universitet, Psykologiska inst.

http://hdl.handle.net/2077/62461

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.