Sosial støtte i naturbaserte tjenester for unge voksne med psykiske problemer.

Abstract

Interessen for å bruke dyr og natur i tjenester og intervensjoner for mennesker med psykiske problemer er økende. Kunnskapen om og forskningen på naturbaserte tjenester, og deltakerne i disse tiltakene er imidlertid begrenset.

Avhandlingens overordnede hensikt var derfor å undersøke naturbaserte tjenester for unge voksne med psykiske problemer, med fokus på betydningen av ulike dimensjoner av sosial støtte.

Denne avhandlingen består av fire studier som anvender ulike datakilder og metoder. Studie I er et integrativt review basert på litteratur som omhandler naturbaserte tjenester for mennesker med psykiske eller rusrelaterte problemer, eller som er utenfor skole og arbeidsliv, i de Nordiske landene.

Studie II bruker data fra en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse av 93 unge voksne (16-30 år) som er deltagere i ulike naturbaserte tjenester i Norge.

Studie III anvender Rasch-analyse for å undersøke de psykometriske egenskapene til Social Provisions Scale (SPS-10), som var en del av spørreskjemaet som ble brukt i tverrsnittsundersøkelsen beskrevet over.

Studie IV ser på betydningen av ulike dimensjoner av sosial støtte i naturbaserte tjenester og bruker data fra tversnittundersøkelsen, samt kvalitative data som består av 20 intervjuer med 9 ulike deltagere (19-26 år) i naturbaserte tjenester i Norge.

Resultatene indikerer at unge voksne (16-30 år) som er deltagere i naturbaserte tjenester, har flere symptomer på psykiske problemer enn et utvalg av unge voksne fra den generelle befolkningen, men færre enn et utvalg av innlagte pasienter ved en psykiatrisk avdeling.

Videre viser resultatene at sosiale aspekter er viktige i naturbaserte tjenester og at ulike dimensjoner av sosial støtte er til stede i disse tjenestene.

Resultatene viser videre at de naturbaserte tjenestene tilfører den sosiale støtten spesifikke kvaliteter, for eksempel gjennom støtte fra dyr.

Emosjonell og verdsettende støtte, sammen med mulighetene til å gi støtte og omsorg, er tydelig til stede og ser ut til å være spesielt viktig for deltakere med psykiske problemer.

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1252121&dswid=-6961

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.