Betydelsen av arbetsresurser och arbetskrav för undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta

Andrea Eriksson, Göran Jutengren, Lotta Dellve

Sammanfattning


Det har i tidigare forskning framhållits att det är viktigt att angripa arbetsplatsfaktorer inklusive arbetskrav och arbetsresurser för att skapa en hållbar arbetsmiljö inom sjukvården. Syftet var att undersöka vilka arbetskrav respektive arbetsresurser som har störst betydelse för undersköterskors respektive sjuksköterskors intention att sluta samt om det finns gemensamma faktorer som också förklarar arbetstillfredsställelse och utmattning. En longitudinell enkätstudie med undersköterskor och sjuksköterskor vid fem svenska sjukhus genomfördes. Resultaten visade att det fanns samband mellan de flesta inkluderade arbetsresurserna och arbetskraven och undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta, på tvärsnittsnivå. Prospektiva analyser visade samband mellan kvantitativa krav för undersköterskors intention att sluta även efter kontroll för kön och yrkeserfarenhet. För sjuksköterskor hade särskilt erkänsla, betydelse för intention att sluta, och även för deras arbetstillfredsställelse och utmattning. Kortare yrkeserfarenhet predicerade sjuksköterskors intention att sluta samt både undersköterskors och sjuksköterskors utmattning.


Nyckelord


Undersköterskor, sjuksköterskor, arbetskrav, arbetsresurser, intention att sluta, utmattning, arbetstillfredsställelse

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!