Konsekvenser av utbrändhet i början av sjuksköterskors arbetsliv för karriärutveckling
PDF

Nyckelord

sjuksköterskor
utbrändhetssymtom
yrkesmässiga konsekvenser
arbetstillfredsställelse
intention att lämna yrket
sjukfrånvaro
longitudinell

Abstract

Syftet var att studera om utbrändhet i början av arbetslivet får konsekvenser för yrkesdemografiska faktorer, attityder till arbetet, intentioner att lämna yrket och frånvaro från arbetet cirka ett årtionde senare. Studien utgår från alla avgångsstudenter som under hösterterminerna 2002, 2004 och 2006 gick på någon av Sveriges 26 utbildningsprogram för sjuksköterskeexamen. Studiedeltagarna följdes sedan årligen (minst) under de tre första åren i yrket. Under 2017/18 gjordes en långtidsuppföljning, 11-15 år efter examen. Höga utbrändhetssymtom i början av arbetslivet visade sig få konsekvenser för att inte arbeta inom sjuksköterskeyrket (inklusive som specialist eller barnmorska), att känna mindre arbetstillfredsställelse, att oftare ha tankar på att lämna yrket och mer frånvaro från arbetet, ett årtionde senare.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.