Chefers arbetssituation och hälsotillstånd som prediktorer för sjukfrånvaro bland vårdpersonal

Göran Jutengren, Sara Larsson Fällman

Sammanfattning


I syfte att predicera sjukfrånvaron på 38 vårdenheter i Västra Götalandsregionen användes enhetschefernas självrapporterade uppgifter om arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa. Data analyserades med hjälp av binär logistisk regression. Utfallsvariabeln baserades på klusteranalyser av sjukfrånvaroincidens för perioden 2013-2016, där varje sjukvårdsenhet representerades av antingen en gynnsam eller en ofördelaktig trend. Analyser utfördes separat för undersköterskor och sjuksköterskor och för kombinationen av båda yrkesgrupperna inom tre olika sjukfrånvarointervall (0-7 dagar/år; 8-27 dagar/år; ≥ 28 dagar/år). Resultaten gav få belägg för att chefers arbetssituation predicerar sjukfrånvaro på hela vårdenheter. Dock fanns vissa indikationer på att chefers burnout möjligen har en sådan effekt.

Nyckelord


Arbetsmiljö; Mental utmattning; Sjukvårdspersonal; Vårdenhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!