Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder – en analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region

Magnus Åkerström, Jonathan Severin

Sammanfattning


Sammanfattning

Interventioner för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna på arbetsplatsen har länge efterfrågats av forskningen och arbetslivet. Trots detta syftar merparten av de interventioner som genomförs till att stärka individen. Sedan 2017 har chefer inom Västra Götalandsregionen kunnat söka medel för att genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Sammanlagt 154 ansökningar har analyserats med syfte att undersöka vad chefer behöver för att kunna arbeta mer på organisatorisk nivå. Resultatet visar att det främst är åtgärder på individnivå (42 %) som föreslås trots att 97 % av ansökningarna beskriver problem på en organisatorisk nivå. För att uppnå en bättre överrensstämmelse mellan problem och åtgärder behöver chefer och deras HR-funktioner stöd i utformandet av effektiva åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom offentlig sektor.

 

 

Most interventions in the working environment aim to improve individual health, rather than organisational preconditions within the workplace. Since 2017, managers in Region Västra Götaland, have been able to apply for funding to improve the working environment. A total of 154 applications have been analysed to investigate how more work on an organisational level can be done. The results show that it is mainly measures on an individual level (42 %) that are suggested. However, 97 % of the applications describes problems on an organisational level. To achieve a better congruence between described problems and suggested measures, unit managers and human resources need support when developing effective measures, in order to improve the working environment in the public sector.


Nyckelord


intervention; organisation; offentlig sektor; chef; HR; organisatoriska åtgärder

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!