Behovsstyrda cirkelträffar i grupp för nyanlända kvinnor med barn minskar upplevd oro/stress om framtiden. En kvalitetssäkring på fem orter
PDF

Nyckelord

flyktingar
anhöriga
folkhälsa
empowerment
vuxen pedagogik

Abstract

Postmigrationsstress kan minskas och förebyggas men inte nyanländas traumatiska livshändelser. Delaktighet och inflytande visar vara starkt sammankopplad med hälsa och det är därför viktigt med ökad hälsokunskap på form och innehåll. Syftet med studien var att studera hur nyanlända kvinnor med barn bedömde sin hälsa före och direkt efter cirkelträffsomgången. Det var mixad metod men betoning på kvalitativ design. Kontaktkvinnor koordinerade cirkelträffarna och samtalsledare var företrädare för vården, socialtjänst och polis. Tolk fanns i rummet. De behovsstyrda cirkelträffarna gav deltagarna empowerment, hälsofrämjande kunskaper och verktyg att hantera stress/oro, utifrån deras behov som kartlades innan, men de upplevde inte primärt psykisk ohälsa. Globalisering på hemmaplan är nyckeln till att öka hälsokunskapen hos nyanlända kvinnor med barn för att uppnå hållbarhetsmålen och lika förutsättningar för hälsa som är en mänsklig rättighet.

 

Post-migration stress can be reduced and prevented, but not traumatic life events of new arrivals. Empowerment and influence show to be strongly linked to health and it is therefore important to increase health knowledge on form and content. The purpose of the study was to study how newly arrived women with children assessed their health before and immediately after the circle meeting. It was mixed method but emphasis on qualitative design. Contact women coordinated the group meetings and teachers were representatives of healthcare, social services and police. Interpreter was in the room. The needs-driven group meetings provided the participants with empowerment, health-promoting knowledge and tools to cope with stress / anxiety, based on their needs that were mapped before, but they did not primarily experience mental illness. Globalization at home is the key to increasing the health knowledge of newly arrived women with children in order to achieve sustainability goals and equal conditions for health that is a human right.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.