Kan en utökad samhällsorientering med fokus på studiebesök främja nyanländas hälsa?
PDF

Nyckelord

Migration
nyanlända flyktingar
samhällsorientering
hälsa
välbefinnande
etablering

Abstract

”Välkommen till Skåne” är ett samverkansprojekt mellan bibliotek, museer, föreningsliv, näringsliv, och samhällsorienteringen i Skåne. I projektet testas ett hälsofrämjande koncept i form av anpassade studiebesök inom ramen för en utökad samhällsorientering för nyanlända flyktingar.

Deltagarna i pilotomgången hade generellt en god självskattad hälsa men lågt deltagande i fritidsaktiviteter och lågt förtroende för samhällsinstitutioner. Förtroendet för besökta samhällsarenor som bibliotek, museer och föreningsliv var däremot större vilket visar att anpassade studiebesök kan öka nyanländas förtroende för olika institutioner.

De besökta samhällsarenorna erbjuder tjänster och aktiviteter som deltagarna saknar och behöver. Genom sitt deltagande i den utökade samhällsorienteringen och tillgången till olika samhällsarenor har deltagarna fått en större känsla av självständighet och givits möjligheter till nya fritidsaktiviteter. Detta kan i sin tur öka det psykiska välmåendet hos de nyanlända.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.