Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk– på väg mot ett familjefokuserat arbetssätt i vuxenpsykiatrin?
PDF

Nyckelord

interventioner
vuxenpsykiatrin
barn
föräldrar
Region Skäne

Abstract

Barnen påverkas när en förälder är psykiskt sjuk. Hälso- och sjukvårdslagen ändrades 2010 så att deras behov av information, råd och stöd ska beaktas. Artikeln presenterar en registerstudie som genomfördes 2013 och 2014 inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne för att undersöka hur lagstiftningen följs i den kliniska vardagen. Resultaten visade att få insatser gavs i de fall då barnen hade uppmärksammats och registrerats. En uppföljning fann en marginell ökning av andelen patienter med registrerade barn för 2016, men den betydande underrapporteringen består. En enkät till personal med utbildning i barnfokuserade interventioner ingick i uppföljningen och visade att de flesta hade genomfört få interventioner under år 2016. Det är angeläget att ett familjeorienterat arbetssätt etableras inom vuxenpsykiatrin.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.