Folkhälsovetenskap – ett integrerat ämne, och en inriktning i det interprofessionella masterprogrammet vid Medicinsk fakultet, Linköpings universitet
PDF

Nyckelord

hälsoorientering
Linköpings universitet
masterprogram
hälsofrämkande hälso- och sjukvård
masternivå
folkhälsovetenskap

Abstract

 

Hälsoorientering med interprofessionellt och problembaserat lärande har en lång tradition vid den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Detta utgör också grunden för det interprofessionella masterprogram som startade 2008. Detta har utgångspunkt i behovet av att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård för att möta framtidens behov samt utveckla vårdens kvalitet och resultat. Teori och metod för hälsofrämjande, prevention och förbättringskunskap är därför centrala delar för alla professioner på masternivå och inte enbart för folkhälsovetaren. Alla studenter får därmed ett folkhälsovetenskapligt perspektiv i sin ämnesspecifika examen, med möjlighet till fördjupning. Alumni bekräftar att de fått verktyg för att utveckla kvalitet och hälsoorientering av hälso- och sjukvården som de tidigare saknat.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.