Akademiska folkhälsoutbildningar i Sverige – en översikt

Gunnel Gustafsson, Anna Johansson, Per Tillgren

Sammanfattning


 

Folkhälsovetenskap är sedan två decennier ett etablerat ämne inom den svenska högskolans alla tre utbildningsnivåer. Under åren har antalet utbildningar varierat och finns 2017 som akademisk utbildning vid 18 lärosäten. På grundnivå finns nio program och på avancerad nivå 18 olika program med vardera nio som magister- respektive masterutbildningar. Forskarutbildning i ämnet bedrivs vid tio lärosäten. Medan de varit en nedgång av antalet utbildningar på grundutbildningsnivå har det varit en kraftig utbyggnad på avancerad- och forskarutbildningsnivå. Utbildningens innehåll återspeglar väl ämnets tvärvetenskapliga karaktär och dess förankring i epidemiologi. Grundutbildningen visar på en bred inriktning och master programmen finns med flera specifika inriktningar, bland annat Global hälsa, Hälsoekonomi och Epidemiologi.


Nyckelord


folkshälsoutbildning;folkhälsa;akademisk utbildning;utbildning;folkhälsovetenskap;folkhälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!