Alkohol & Coping – Ett webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem
PDF

Nyckelord

Nyckelord (key words)
internet
copingstrategier
stödinsats
intervention

Abstract

Det finns ett behov av att kunna erbjuda stödjande insatser till barn och ungdomar som växer upp i familjer med alkoholproblem. Eftersom det är svårt att nå ut med traditionellt stöd behövs nya effektiva strategier och stöd via internet kan vara en möjlighet. Syftet med denna studie är att undersöka om ett webbaserat informations- och stödprogram, Alkohol & Coping, kan vara ett sätt att nå fram till den berörda gruppen. Resultatet visar att Alkohol & Coping nådde ett stort antal ungdomar och att de som tog del av programmet minskade sin alkoholkonsumtion. En stor andel ungdomar uppvisade också symptom på depression och en slutsats är att denna grupp av ungdomar är i behov av ett mer omfattande internetbaserat stöd. 

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.