Alkohol & Coping – Ett webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem

Helena Hansson, Ulla Zetterlind, Tobias H Elgán

Sammanfattning


Det finns ett behov av att kunna erbjuda stödjande insatser till barn och ungdomar som växer upp i familjer med alkoholproblem. Eftersom det är svårt att nå ut med traditionellt stöd behövs nya effektiva strategier och stöd via internet kan vara en möjlighet. Syftet med denna studie är att undersöka om ett webbaserat informations- och stödprogram, Alkohol & Coping, kan vara ett sätt att nå fram till den berörda gruppen. Resultatet visar att Alkohol & Coping nådde ett stort antal ungdomar och att de som tog del av programmet minskade sin alkoholkonsumtion. En stor andel ungdomar uppvisade också symptom på depression och en slutsats är att denna grupp av ungdomar är i behov av ett mer omfattande internetbaserat stöd. 

 


Nyckelord


Nyckelord (key words): internet, copingstrategier, stödinsats, intervention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!