Det goda mötet som stärker patienternas motståndskraft och hälsa
PDF

Nyckelord

Hälsofrämjande
personcentrerad
empowerment
relationell
resurser

Abstract

Sammanfattning

Värdet av goda och stärkande möten kan härledas till läkekonstens grunder. Mötets betydelse ökar, bland annat beroende på en stigande andel patienter med kronisk sjukdom, samtidigt som kunskapen om vårdmötets betydelse för läkning och överlevnad blir allt större.
Det hälsofrämjande mötet är ett relationellt möte mellan två parter med komplementära kunskaper, den professionelle har medicinsk sakkunskap medan patienten har unik kunskap om sitt eget liv. Empowerment är ett nyckelord, och grundtanken är att patienten betraktas som en kompetent partner i det gemensamma arbetet för hälsa och livskvalitet.

Förtroende, kunskap, kreativitet och flexibilitet är grundläggande för en organisation som stöder detta. Konsten att skapa hälsofrämjande möten kan läras, men behovet av nya pedagogiska metoder för kunskapsspridning är stort.

 

Abstract

The value of good encounters can be traced to early medicine. The importance of encounters is rising because of the increasing proportion of patients with chronic disease, and knowledge of effects on patient’s restitution and survival. The health promoting encounter is a relational encounter between two parts with complementary competences, the professionals’ medical knowledge and the patients’ unique knowledge on their own life. Empowerment is a key-concept, and the patient is seen as a competent partner in a collaborative work for health. Confidence, knowledge, creativity and flexibility are prerequisites for organizations supporting this. The art of creating health promoting encounters can be learned, but the need of new pedagogic methods for dissemination of knowledge is large.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.