Befolkningsuppdraget, exemplet hälsoundersökningar – först misstrott, nu evidensbaserat
PDF

Nyckelord

Hälsosamtal
hälsokontroll
levnadsvanor
hjärt-kärlsjukdom
mortalitet
primärvård
prevention
högriskstrategi
befolkningsstrategi
hälsofrämjande

Abstract

Sammanfattning

Västerbottens Hälsoundersökningar och Hälsosamtal i Skaraborg och Jönköpings län representerar konceptet riktade hälsosamtal för prevention av hjärt-kärlsjukdomar. Utvärderingar visar en positiv effekt med lägre mortalitet, både på befolkningsnivå (deltagare och icke-deltagare sammantaget) och i ännu högre grad bland deltagarna, i jämförelse med motsvarande grupper nationellt. Utmaningar återstår, både vad gäller andelen deltagande invånare och hur motiven för arbetet kan stärkas utifrån primärvårdens perspektiv. Det centrala i konceptet, som skiljer det från andra mer generella hälsokontroller, är att det:

 • drivs integrerat i primärvården

 • är befolkningsbaserat

 • kombinerar hälsofrämjande lågriskstrategi och sjukdomsförebyggande högriskstrategi

 • fokuserar på hälsosamtalet utifrån individens preferenser och möjligheter, levnadsvanor och levnadsförhållanden samt kardiovaskulära riskfaktorer

 • använder personcentrerad samtalsmetodik och visuella pedagogiska hjälpmedel

 • baseras på medicinsk evidens för hjärt-.kärlprevention

 • anpassas till lokala förutsättningar

 • kvalitetssäkras genom ett strukturerat kompetens- och metodstöd.

 

Abstract

Västerbotten Intervention Programme and health dialogues in the Counties of Skaraborg and Jönköping represent a concept of targeted health dialogues for prevention of cardiovascular diseases. Evaluations show lower mortality both on a population level (participants and non-participants together) and to an even higher degree among participants compared to the national level. There are differences between general health checks and the model for targeted health dialogues which is characterized by:

 • Integration in primary care

 • Population based

 • Combines health promotive low risk strategy and disease preventive high risk strategy

 • Focus on the health dialogue taking the individuals preferences, life situation and cardiovascular risk factors into consideration

 • Person centred dialogue methods and visual pedagogic tools

 • Based on medical evidence for cardiovascular prevention

 • Adaptation to local conditions

 • Systematic structure for competence and method support

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.