Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Abstract

Befolkningens behov ska vara utgångspunkten för de tjänster som hälso- och sjukvården erbjuder. Behovet omfattar även hälsofrämjande och förebyggande insatser som blir allt viktigare när fler patienter lever med kronisk sjukdom, och för att begränsa ett eskalerande vårdbehov. Hälsofrämjande och förbyggande insatser behöver, på samma sätt som behandlande insatser, regleras genom tydliga uppdrag. I likhet med andra områden kan följsamhet till sjukdomsförebyggande riktlinjer öka genom rätt incitament. Uppföljning av uppdragen är nödvändigt för att skapa trovärdighet.

 

The population’s needs should be the basis for the health sector. Health promotion and disease prevention are important measures to meet the challenges of an elderly population and increasing proportion of patients with chronic disease. In an increasingly complex sector, needs including the promotion and prevention should be regulated by clear assignments and contracts. The contract should focus on what should be achieved and it is necessary that both clients and contractors agree on the content, quality measures and goals. Follow-up of the agreements is essential to build confidence for the assignment.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.