Hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar utveckling
PDF

Nyckelord

Agenda 2030
globala mål
välbefinnande
verksamhetsutveckling
samverkanskompetens

Abstract

Artikeln sammanfattar delar av vägledningen Ställ om för framgång - med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling (1). Vägledningens syfte är att göra arbetet för ett hållbart samhälle mer tillgängligt för många fler (alla) genom att omvandla det komplexa och abstrakta begreppet hållbar utveckling till något vardagsnära, relevant och universellt. Utgångspunkten tas i mänskliga basala behov och i att bygget av ett hållbart samhälle går ut på att möta dessa behov – de hälsofrämjande processerna är centrala. Med ökad medvetenhet kring hälsofrämjande processers betydelse för ett hållbart samhälle är det rimligt att vänta sig ökat intresset för att identifiera, förstärka och utveckla dessa processer ytterligare. På detta sätt skapas en god spiral i arbetet för ett hållbart samhälle. Med hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar utveckling möjliggörs ett inkluderande förhållningssätt som underlättar för framtidens ledarskap, för samling kring gemensamma mål och för en självklar känsla av delaktighet i arbetet för ett hållbart samhälle – ett framgångsrikt samhälle. Hälso- och sjukvården är i detta sammanhang en aktör bland många andra för vilka begreppet hållbar utveckling, FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, via det hälsofrämjande perspektivet kan utvecklas till självklara engagemang. Det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) kan vara ett stöd i denna process.

 

The article summarizes parts of a guidance presenting health promotion as a driving force for sustainable development (1). The purpose of the guidance is to make the work for a sustainable society more accessible to many more (to all) by converting the complex and abstract concept of sustainable development into something relevant and universal in an everyday context. The starting point is basic human needs and the building of a sustainable society is to meet these needs - health promotion processes are central. An increased awareness of the importance of health promotion processes for a sustainable society makes it reasonable to expect increased interest to identify, strengthen and develop these processes further. It creates a virtuous circle in the work for a sustainable society. Health promotion processes as the driving force for sustainable development makes it possible with an inclusive approach that makes it easier for future leadership, to gather around common objectives and to reach an obvious sense of participation in the work of a sustainable society – a successful society. Health care is in this context one actor among many others for whom the concept of sustainable development, the UN's global sustainability and Agenda 2030, through health promotion can develop into natural commitment. The Swedish HPH network (HFS) can be a support in this process.


PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.