Ett tandvårdsperspektiv på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet – exempel på kariesprevention från Västra Götaland

Abstract

Under 1900-talet har utvecklingen gått från att i stort sett alla hade karies till att många idag är helt friska. Tyvärr har också en ojämn fördelning av kariessjukdomen blivit allt tydligare. Denna positiva utveckling av munhälsan är ett resultat av framgångsrika insatser men har också påverkat tandvårdens verksamhet. Från att siktet varit inställt på att borra bort sjukdomen har ett preventivt och hälsofrämjande synsätt kompletterat synen på symtomatisk behandling. Exempel på förebyggande insatser beskrivs utifrån olika åldrar. Vikten av register för att följa hälsoutvecklingen och kunna utvärdera insatta åtgärder lyfts fram. I framtiden är samverkan mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården samt inom skola och omsorg angelägen. Samverkan kan med fördel riktas till utsatta grupper med ett holistiskt och salutogent anslag.

 

During the 20th century, the incidence of dental caries changed dramatically; from almost a 100 percent prevalence to a majority of people being caries-free. However, what has become evident is the uneven distribution of the disease. This development towards a population with less dental caries influences how the dental care sector is organized but is also a result of successful efforts within the sector. The thought that caries could be cured by drilling has been replaced by a preventive and health promotive way of thinking. Preventive actions aimed towards different age groups is here described, and the importance of assessing and evaluating the interventions is highlighted. In the future, an interprofessional cooperation between the health, school and care sector is important and could preferably be aimed towards groups with low socioeconomic status using holistic and salutogenic approaches.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.